Algemene Voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen afnemer en Fa. Gebr. Veldhoven en op alle door Fa. Gebr. Veldhoven gedane aanbiedingen en leveringen van wild en gevogelte en/of aanverwante producten. De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke bevestiging daarvan door Fa. Gebr. Veldhoven. 1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht te nemen. 

Art. 2 Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen

2.1​ Alle door Fa. Gebr. Veldhoven gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

2.2​ Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.  De door Fa. Gebr. Veldhoven opgegeven prijzen zijn gebaseerd op dagprijzen, exclusief BTW en vermeld in Nederlandse valuta. 

2.3 ​Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van de kostprijs optreedt, dan is Fa. Gebr. Veldhoven gerechtigd om deze verhoging door te berekenen.

Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Op onze voor meervoudig gebruik bedoelde verpakkingen, zoals kratten/bakken en pallets, kan aan de koper statiegeld in rekening gebracht worden. Retouremballage wordt alleen aan koper gecrediteerd indien deze door Fa. Gebr. Veldhoven aan koper in rekening is gebracht. Onze voor meervoudig gebruik bestemde verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Art. 3 Betalingen

3.1​ Tenzij anders overeengekomen of door ons vermeld, dient betaling van het factuurbedrag uiterlijk te geschieden in Nederlandse valuta contant bij aflevering of binnen 14 dagen na factuurdatum middels storting of bijschrijving op een door ons aangegeven bank- of girorekening. De op onze bank-/giroafschriftenaangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. Mocht Fa. Gebr. Veldhoven daar toe aanleiding zien kunnen zij de betalingstermijn ten alle tijden zonder akkoord bevinding van de afnemer verkorten of omzetten naar betaling direct bij levering.  

3.2​ Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door ons is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper aan ons een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd ons recht het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zijn. Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. 

3.3​ Wij behouden ons het recht voor om leveringen onder rembours te verrichten. 

Art. 4 Reclames, inspectie en garantie 

4.1​ Fa. Gebr. Veldhoven staat ervoor dat zaken voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen/goedkeuringsvoorschriften zoals deze gelden in Nederland c.q. de Europese Unie. 

4.2​ Koper is verplicht het geleverde goederen c.q. de verpakking terstond bij aflevering te (laten) controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van koper staan. 

4.3​ Eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de koper onverwijld rechtstreeks te melden en vervolgens duidelijk omschreven en gemotiveerd op de afleverbon en de vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. 

4.4 ​De reclames over de kwaliteit van het geleverde worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons binnen 24 uur na aflevering hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 

4.5​ Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur te worden ingediend. 

4.6​ Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen voor het indienen van reclames, wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames van welke aard dan ook niet meer door ons in behandeling genomen. 

4.7​ Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze hetzij de ondeugdelijke zaken vervangen, hetzij koper een creditnota doen toekomen voor de ondeugdelijke zaken, zonder dat koper enig recht kan doen gelden op welke verdere schadevergoeding dan ook, alles echter pas nadat de betreffende zaken aan ons geretourneerd zijn. 

4.8 ​Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze schriftelijke toestemming daartoe en overigens onder de door ons te bepalen voorwaarden. Bij gegrondbevinding van de reclame zullen de kosten van retourzending, door ons aan koper worden vergoed. Indien een reclame ongegrond bevonden wordt, komen de kosten van retourzending van de zaken aan ons, voor rekening van koper. Tevens zijn wij alsdan gerechtigd, hetzij de zaken te vernietigen, hetzij de zaken na voorafgaande betaling van de kosten ervan, aan koper te retourneren. De goederen die u retour zendt worden enkel geaccepteerd als deze zich nog in de originele gesloten verpakking bevinden. 

Art. 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 ​De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens dekoopovereenkomst(en) door ons     verrichte of te verrichte diensten- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en). 

5.2 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen zijn wij gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dan van het door hem aan ons verschuldigde bedrag. 

Art. 6 Ontbinding van de overeenkomst 

6.1​ Op het tijdstip, waarop koper:- komt te overlijden- onder curatele wordt gesteld- enig op hem rustende verplichtingen jegens on niet, niet tijdig of niet juist nakomt

Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een van de opgenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de koper te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van koper te vorderen, hetzij enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde als ons eigendom terug te vorderen en te (doen) nemen, alles onverminderd onze overige rechten op vergoeding van de kosten, schaden en interesses. 

Art. 7 Aansprakelijkheid 

7.1​ Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij koper als bij derden, ongeacht of zulks het beoogde dan wel zekere gevolg is van handelen of nalaten van onze ondergeschikten en de door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, dan wel het gevolg is van een gebrek in een door ons geleverd product.

7.2​ Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het aan ons met betrekking tot de zich voordoende schade door de verzekering uitgekeerd bedrag. 

7.3 ​Koper vrijwaart ons geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, welke derden jegens ons geldend (trachten te) maken. 

Art. 8 Overmacht

8.1​ Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: (burger)oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opstal op gedurende transport, al dan niet in eigen beheer. En voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan. 

8.2​ Wij hebben ook het recht om ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. 

8.3​ Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

8.4​ Indien Fa. Gebr. Veldhoven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

Art. 9 Toepasselijk recht 

​Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Art. 10 Geschillen

Alle geschillen, waarbij inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, met uitsluiting van enige andere rechterlijke instanties, door de Nederlandse Rechter worden beslist. Ingeval de Rechtbank relatief bevoegd is, zijn wij bevoegd een geschil aanhangig te maken van de Rechtbank in het rechtsgebied waar wij zijn gevestigd dan wel kantoor houden. 

Delen: